Zpět

Co má umět předškoláček

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Vážení rodiče,

 

vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, ve kterém tráví značnou část dne, dospělí i vrstevníci, se kterými tráví den, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě vstup do školy zvládlo, mělo by být zralé fyzicky, psychicky, pracovně, sociálně i emočně. Zrání dítěte je nerovnoměrné, každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Materiál (Materiál pro PV, č. j.MSMT-9482/2012-22) nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. My Vám níže nabízíme přehled toho nejdůležitějšího.

 

 1. 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
 • Zvládnu poskočit a chvilku poskakovat na jedné nebo druhé noze a chytit a hodit míč.
 • Umím se obléknout, převléknout, obouvat i zouvat. Poradím si s knoflíky, zipy, i tkaničkami.
 • Při jídle používám příbor, uklidím po sobě a umyji si ruce.
 • Zvládnu se vysmrkat a obsloužit se na WC.
 • Umím uklidit knížky, pastelky i hračky tam, kam patří.

 

 1. 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
 • Zvládnu být bez rodičů.
 • Zvládnu si hrát s ostatními podle dohodnutých pravidel.

 

 1. 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
 • Dovedu poslouchat příběh a povídat si o něm s rodiči.
 • Zvládnu popsat to, co vidím kolem se.

 

 1. 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
 • Dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvami.
 • Umím stříhat nůžkami, navlékat korálky, lepit.
 • Umím napodobit základní tvary (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník).

 

 1. 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
 • Poznám barvy a dokáži je i sám pojmenovat. Poznám jednoduché tvary.
 • Zvládnu najít rozdíly mezi obrázky. Poznám, když na obrázku něco chybí.
 • Zvládnu vytleskat slabiky ve slově.
 • Poznám rozdíl mezi měkkou a tvrdou a krátkou a dlouhou hláskou. 

 

 1. 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
 • Zvládnu po jedné napočítat do 5 (10). Zvládnu ukázat na prstech nebo na předmětech počet.
 • Poznám větší a menší počet (v rozsahu do pěti prvků).
 • Poznám základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.).
 • Zvládnu roztřídit předměty podle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti).
 • Rozumím pojmům jako je: nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes, dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký.

 

 1. 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
 • Dokáži se soustředit na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.).
 • Zvládnu si zapamatovat, co jsem viděl, slyšel, zažil a mluvit o tom.
 • Pamatuji si říkadla, básničky, písničky.
 • Zvládnu splnit zadaný úkol a dokončit jej.

 

 1. 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
 • Umím pozdravit, požádat, poděkovat.
 • Zvládnu spolupracovat ve skupině.
 • Dokáži počkat, než na mě přijde řada, podělit se o hračky.

 

 1. 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
 • Zvládnu poslouchat hudební nebo divadelní představení, sportovní nebo slavnostní akce a o svých zážitcích mluvit.
 • Znám pohádky, příběhy, písničky a umím vytleskat rytmus.
 • Tvořím z modelíny, kreslím, maluji, stříhám, lepím, stavím, vyrábím, hraji si např. na školu, rodinu, na cestování, na lékaře atd.

 

 1. 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě
 • Znám své jméno a příjmení, adresu a vím, jak se jmenují rodiče.
 • Znám své blízké okolí – hřiště, obchody atd.
 • Zvládnu vyřídit drobný vzkaz, říci si o to, co potřebuji, se zeptat na to, čemu nerozumím.
 • Vím, jak se mám chovat např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici atd. a snažím se to dodržovat.
 • Zvládnu pojmenovat části těla i některé orgány, rozlišuji pohlaví, rozlišuji různá povolání, pomůcky, nástroje, znám jména několika rostlin, stromů, zvířat, znám dopravní prostředky atd.
 • Znám proměny ročních období, vím něco o naší zemi.

Platby v MŠ 2024/2025

Platby v MŠ Úplata za předškolní vzdělávání Částka pro školní rok 2024/2025 činí 700,- Kč na 1 dítě měsíčně. stravné (záloha na stravné):   školní rok 2024/2025 Měsíčně:  …

Více informací

Závěrečná slavnost na školní zahradě

Zahradní slavnost aneb loučení s předškoláky. Odpoledne plné hudby , tance a zábavy .  Děkujeme všem za účast .

Více informací

Seznam přijatých dětí pro šk.rok 2024/2025

4. mateřská škola, Most, příspěvková organizaceSeznam přijatých dětí na pracoviště MŠ Komořanská799 od 1.9.2024 4. mateřská škola, Most, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito regis…

Více informací