Zpět

O nás

Charakteristika školy

Mateřská škola je panelová stavba se dvěma podlažními pavilony a jednopodlažním hospodářským pavilonem. V hospodářském pavilonu je umístěn provoz kuchyně, provoz prádelny, kancelář vedoucí MŠ, kancelář vedoucí kuchařky, knihovna, šatny, sociální zařízení zaměstnanců, letní umývárna, sociální zařízení pro děti a sklad hraček.
Obě podlaží pavilonů pro děti jsou shodné a obsahují šatnu, umývárnu, sociální zařízení pro děti, ložnici a hernu, pracovnu a jídelnu, kancelář učitelek, sociální zařízení zaměstnanců, přípravnu jídel a jídelní výtah.
Pozemek mateřské školy je oplocen. Jsou v něm přístupové cesty, pískoviště, stromy, keře a záhony. Zbývající část pozemku je zatravněna.
Mateřská škola byla zařazena do sítě škol s maximální kapacitou 110 dětí.
Součástí školy je školní jídelna.

Vize školy


Celý kolektiv úzce spolupracuje na utváření citově a osobně orientované výchovy, do které jsou zapojeni rodiče.

Práce kolektivu vychází z vlastního přesvědčení a chování a to umožňuje dětem v MŠ prožít šťastné dětství. Zájem kolektivu na vytváření ŠVP. Vytváření třídních programů. Pracujeme novým způsobem práce, pracujeme v heterogenních třídách ( děti jsou věkově smíšené ). Pracujeme v centrech aktivit.  

Největším přínosem je vzájemná pomoc mezi dětmi. Ve třídách jsou vytvořena pravidla společného soužití, starší pomáhají menším a slabším a učí se vzájemně respektovat. Starší děti si  uvědomují svoji vyspělost, a tím roste i jejich sebevědomí. Jsou také velkou inspirací ve všech činnostech těm mladším.

Děti jsou přátelštější a ohleduplnější, agresivita ve věkově smíšené třídě je daleko menší než v původní třídě předškoláků. Menší děti přejímají dovednosti a znalosti od těch starších, snaží se je napodobovat. Aby je nenapodobovaly v tom horším, máme společná pravidla. Ve svých velkých kamarádech mají mnohdy ochránce.

Velikou výhodou heterogeních tříd je mnohem lepší adaptace dětí, sourozenci mohou být spolu, zrovna tak kamarádi z okolí svého bydliště.

Původně byly všechny nové děti na počátku školního roku v jedné třídě a práce pro učitelku byla náročná a vyčerpávající.Nyní se nově příchozí děti rozdělují do jednotlivých tříd, je jich méně a kamarádi, kteří do školky chodí, se jich rádi ujmou, aby jim svoji třídu ukázali, pomohli a poradili.

Práce ve smíšené třídě umožňuje dětem vybrat si činnosti podle schopností a ne podle věku. Co jednomu dělá problém v pěti letech, to jiné zvládá již ve třech. Dítě, které neoplývá stejnými schopnostmi jako jeho vrstevníci, tak netrpí pocitem méněcennosti.

Kolektivní hry vybíráme takové, aby je zvládli všichni a nestává se nám, že by se těm starším nelíbilo tyto hry hrát. Na složitější hry a potřebný individuální přístup pro předškoláky je prostor v ranních hrách, při pobytu venku aj. ( centra aktivit ) 

Velkou výhodou je nižší počet předškoláků ve třídě. Učitelka se tak může každému více věnovat.

Podle dosavadních zkušeností jsou věkově smíšené třídy v našich podmínkách velmi přínosné pro děti, ale velmi náročné na přípravu i práci učitelky. Na učitelce záleží, jakou činnost vybere, jakou formou ji dětem přiblíží, jak zasáhne v případném konfliktu, jaké nároky bude na děti klást, jak si celou práci zorganizuje atd.

Když si uvědomíme, že naším cílem je vytvářet podmínky pro zdravý rozvoj dětí, kdy středem  našeho zájmu se stává spokojené a zdravé dítě, je kladen důraz na rozvoj schopností, získávání nových dovedností, umožnění seberealizace, rozvíjení pozitivně a sebevědomě laděné osobnosti dítěte, tak zjistíme, že práce ve smíšených třídách nám dává k uskutečnění daného cíle daleko větší prostor než klasické dělení do tříd podle věku.


Platby v MŠ 2024/2025

Platby v MŠ Úplata za předškolní vzdělávání Částka pro školní rok 2024/2025 činí 700,- Kč na 1 dítě měsíčně. stravné (záloha na stravné):   školní rok 2024/2025 Měsíčně:  …

Více informací

Závěrečná slavnost na školní zahradě

Zahradní slavnost aneb loučení s předškoláky. Odpoledne plné hudby , tance a zábavy .  Děkujeme všem za účast .

Více informací

Seznam přijatých dětí pro šk.rok 2024/2025

4. mateřská škola, Most, příspěvková organizaceSeznam přijatých dětí na pracoviště MŠ Komořanská799 od 1.9.2024 4. mateřská škola, Most, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito regis…

Více informací