Zpět

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

Zpět na seznam článků
Termín zápisu do MŠ pro školní rok 2024/2025:
prezenční forma zápisu :
 6. května 2024 od 13 do 17 hodin
 7. května 2024 od 13 do 16 hodin   
Místa zápisu:
MŠ, Most, Růžová 1427
MŠ, Most, Jana Kříže 847
MŠ, Most, Františka Malíka 974
MŠ, Most, Komořanská 799     

K zápisu potřebujete:

 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Rodný list dítěte
 • vytištěná elektronická žádost v aplikaci "Zápisy online"( spuštěna 2. 5. od 6 hodin do 6. 5. do 12 hodin, po registraci Vám dorazí žádost do emailu. Žádost je nutné vytisknout  a ve Vámi zvolený den a čas donesete do vybrané mateřské školy i s potvrzením od lékaře).
 • Doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud nejste občan ČR
 • Doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)
  Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Počínaje dnem 1. 9. 2024 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2024 dosáhlo pěti let a více a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. 

PŘIJETÍ DÍTĚTE MLADŠÍHO 3LET

Dítě mladší 3 let věku  lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb., v platném znění.  Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.
Na přijetí dítěte mladšího 3let není právní nárok.

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává 4. mateřská škola, Most, příspěvková organizace budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

 1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 4), které do 31. 8. 2024 dosáhnou 5 let věku, nebo děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 4) *
 2. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 4), které do 31. 8. 2024 dosáhnou 4 let věku. *
 3. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 4), které do 31. 8. 2024 dosáhnou 3 let věku. *
 4. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) mimo spádovou oblast mateřské školy (obvod č. 4), které do 31. 8. 2024 dosáhnou 5 let věku, nebo děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) mimo spádovou oblast mateřské školy (obvod č. 4) *

* Upřednostnění se týká dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ust. §20 odst. 2 písm. d) školského zákona, a děti, které mají trvalý pobyt v jiné obci, která nezřizuje MŠ.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  č. 6/2021

kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most

Odkaz na "Mapový portál" s interaktivní mapou školských obvodů MŠ a ZŠ, ve kterém lze vyhledávat spádovou školu dle bydliště: https://mapy.mesto-most.cz/app/skoly/?typ=ms

MŠ Komořanská

Organizace zápisu:

2.5. - 6.5.2024

Do 16.5. 2024

Otevření systému pro elektronické podání přihlášky od 2. 5. od 6 hodin do 6. 5. do 12 hodin

Po registraci Vám dorazí žádost do emailu. ( Žádost je nutné vytisknout  a ve Vámi zvolený den a čas donést do vybrané mateřské školy i s potvrzením od lékaře). Prosím dbejte na správné vyplnění adresy dle občanského průkazu.

Možnost rezervace data a času (v aplikaci "Online zápis do školy")  pro absolvování prezenční formy zápisu v prostorách školy ve dnech 6. a 7. května 2024 mezi 13:00 až 17:00 hod. bude možné od 2. 5. od 6 hodin do 6. 5. do 12 hodin. Po tomto datu bude možné dále podávat elektronickou přihlášku k zápisu Vašeho dítěte, a to až do 16. května 2024. Pro osobní předání přihlášky si zavoláte o termín  na telefonní číslo Vámi vybrané školy.

6.5. a 7.5. 2024

Prezenční část zápisu dětí v prostorách školy, kterou jste si vybrali, a to 6. 5. od 13:00 do 17:00 hod. a 7. 5. od 13:00 do 16 hod. dle harmonogramu přihlášených dětí k zápisu (rezervace termínu 2. 5. od 6 hodin do 6. 5. do 12 hodin přes aplikaci ZapisyOnline.cz ).

Nutné donést potřebné dokumenty k zápisu: občanský průkaz zákonného zástupce, vytištěnou žádost s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte..... 

16.5. 2024

Nejzazší termín doručení podepsané přihlášky dítěte na adresu školy a doručení potvrzení od lékaře ( formulář ke stažení zde)

30.5.2024 

30.5.2024

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly (generováno automaticky na elektroncké přihlášce) ve vývěsní skříni mateřské školy a na webových stránkách školy Rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy bude předáno osobně dne 30.5.2024 v písemné podobě. 

Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování

Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2024 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2024 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy  nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 


Platby v MŠ 2024/2025

Platby v MŠ Úplata za předškolní vzdělávání Částka pro školní rok 2024/2025 činí 700,- Kč na 1 dítě měsíčně. stravné (záloha na stravné):   školní rok 2024/2025 Měsíčně:  …

Více informací

Závěrečná slavnost na školní zahradě

Zahradní slavnost aneb loučení s předškoláky. Odpoledne plné hudby , tance a zábavy .  Děkujeme všem za účast .

Více informací

Seznam přijatých dětí pro šk.rok 2024/2025

4. mateřská škola, Most, příspěvková organizaceSeznam přijatých dětí na pracoviště MŠ Komořanská799 od 1.9.2024 4. mateřská škola, Most, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito regis…

Více informací